Đơn đăng ký dự thi Tin học

 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ – TIN HỌC

OXFORD UNIVERSITY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ
DỰ THI

CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT

            Kính gửi: Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Oxford University 

          Căn cứ quy định về tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT ban hành theo thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trường Bộ Thông tin và Truyền thông:

Tôi tên là:……………………………………….  Nam (Nữ):……………………

  Sinh ngày:……………………………………..  Nơi sinh­1: ………………………….

Địa chỉ liên hệ:………………………………………………………………………………..

Số điện thoại:………………………………… Địa chỉ Email: ………………………..

Số CMTND (hoặc giấy tờ khác theo quy định): ……………………………….…

Ngày cấp:………………………………………Nơi cấp…………………………

             Tôi đăng ký dự thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản tại hội đồng thi

             Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Oxford University     

  Tôi xin cam đoan các thông tin khai ở trên đúng sự thực, tôi cam kết thực hiện đúng các quy định về tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT.

     Hà Nội, ngày      tháng       năm 2018

Người đăng ký dự thi

(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

 

 

1: Ghi tỉnh, thành phố theo giấy khai sinh

    Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Oxford University, ĐT: 0987.598.444