Mất chứng chỉ tin học có được cấp lại không?

Chị Hoa hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội. Chị chẳng may trên đường từ cơ quan về nhà chị có đánh rơi tập tài liệu, trong đó có chứng chỉ tin học và muốn xin cấp lại. Vậy, thủ tục cấp lại chứng chỉ tin học như thế nào?Chị Hoa hiện tại đang công tác tại Sài Gòn thì có thể nhờ chồng chị làm thủ tục hay không, nếu được thì giấy tờ gồm những gì?

Những chứng chỉ tin học thi công chức viên chức cập nhật 2017!

Địa chỉ tin cậy để thi và làm chứng chỉ tin học IC3 tại Hà Nội

mất chứng chỉ tin học

Theo khoản 3 Điều 2 Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định: bản chính văn bằng, chứng chỉ chỉ cấp một lần và không cấp lại.

Người bị mất bản chính văn bằng, chứng chỉ chỉ được cấp lại bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc.

Người bị mất văn bằng, chứng chỉ có thể trực tiếp yêu cầu hoặc gửi yêu cầu của mình đến cơ quan có thẩm quyền cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc qua bưu điện. Không hạn chế số lượng bản sao yêu cầu được cấp.

Vì vậy, chị Hoa không thể xin cấp lại chứng chỉ tin học đã mất mà chỉ có thể xin bản sao chứng chỉ tin học từ sổ gốc tại cơ quan có thẩm quyền.

Vì chị Hoa đang đi công tác vì vậy chỉ có thể nhờ chồng mình gửi yêu cầu đến cơ quan có thẩm quyền cấp bản sao chúng chỉ tin học qua đường bưu điện hoặc chị Hoa có thể tự mình gửi qua đường bưu điện.