UBND huyện Mỹ Đức, Hà Nội tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu, trong đó:

– Chức danh Văn phòng – Thống kê: 01 chỉ tiêu.

– Chức danh Địa chính – Xây dựng: 07 chỉ tiêu.

– Chức danh Tài chính – kế toán: 07 chỉ tiêu.

– Chức danh Tư pháp – Hộ tịch: 10 chỉ tiêu.

– Chức danh Văn hóa – Xã hội: 05 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Trong giờ hành chính, từ 8h00 ngày 15/03/2019 đến 17h00 ngày 13/04/2019 (trừ thứ bảy và chủ nhật).

– Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc UBND huyện Mỹ Đức.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau: