UBND huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội tuyển dụng công chức hành chính, công chức xã, viên chức giáo dục năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng:738 chỉ tiêu, trong đó:

– Công chức hành chính: 02 chỉ tiêu.

– Công chức cấp xã: 41 chỉ tiêu, gồm:

+ Chức danh Văn phòng – Thống kê: 01 chỉ tiêu.

+ Chức danh Địa chính – Xây dựng: 07 chỉ tiêu.

+ Chức danh Tài chính – kế toán: 07 chỉ tiêu.

+ Chức danh Tư pháp – Hộ tịch: 10 chỉ tiêu.

+ Chức danh Văn hóa – Xã hội: 05 chỉ tiêu.

– Viên chức giáo dục: 695 chỉ tiêu, gồm:

+ Khối Mầm non: 206 chỉ tiêu.

+ Khối Tiểu học: 282 chỉ tiêu.

+ Khói Trung học cơ sở: 197 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Trong giờ hành chính, từ 8h00 ngày 15/03/2019 đến 17h00 ngày 13/04/2019 (trừ thứ bảy và chủ nhật).

– Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cơ quan UBND huyện.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau: